Studia prawnicze

Przyszły radca prawny, musi w pierwszej kolejności ukończyć studia na kierunku prawo. Można je odbyć zarówno w trybie dziennym (zajęcia odbywają się w tygodniu) bądź zaocznym (zajęcia odbywają się w weekendy). Zazwyczaj studia prawnicze trwają 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. Obecnie niektóre uczelnie oferują skrócony tryb studiów, na których nauka trwa 3,5 bądź 4 lata. Niemniej jednak studenci nie mają wtedy przerwy wakacyjnej – zajęcia prowadzone są bowiem w systemie ciągłym. 

Aplikacja radcowska

Absolwenci studiów prawniczych, którzy chcieliby zostać radcami prawnymi, powinni ukończyć aplikację radcowską. Warunkiem rozpoczęcia aplikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który odbywa się raz w roku, ostatnimi czasy pod koniec września. Aby przystąpić do egzaminu, należy uiścić opłatę w odpowiedniej wysokości. Sama aplikacja radcowska trwa 3 pełne lata kalendarzowe – rozpoczyna się więc 1 stycznia pierwszego roku, a kończy 31 grudnia trzeciego roku. Podczas aplikacji odbywa się różnego rodzaju praktyki, które mają przygotować przyszłych radców do wykonywania obowiązków zawodowych. Aplikanci przystępują również do kolokwiów, które mają na celu sprawdzenie ich wiedzy nabytej podczas trwania aplikacji. Aby uzyskać wpis na listę radców prawnych, należy zdać egzamin zawodowy, który składa się z 5 części. Aplikanci muszą przygotować prace pisemne z zakresu prawa karnego, cywilnego bądź rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Radca prawny bez aplikacji

Kandydaci na radców prawnych nie zawsze muszą odbywać trzyletnią aplikację, aby móc przystąpić do egzaminu zawodowego. Uprawnione są do tego osoby, które posiadają tytuł doktora nauk prawnych, uzyskały pozytywny wynik z egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, komorniczego lub notarialnego. Ustawa przewiduje także inne, wyjątkowe przypadki, które uprawniają do złożenia egzaminu przed uprzedniego odbywania aplikacji. Niektórzy mogą zaś wykonywać zawód radcy prawnego bez konieczności zarówno odbywania aplikacji, jak i zdawania egzaminu zawodowego. Mowa tutaj o profesorach bądź doktorach habilitowanych nauk prawnych, osobach, które przez minimum 3 lata pracowały w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku radcy albo starszego radcy, sędziach, komornikach, notariuszach bądź adwokatach. Każdy, kto zamierza wykonywać zawód radcy prawnego, musi poinformować o tym właściwą izbę radców prawnych, a także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.